bioInforStats

Statystyczne analizy danych

Posiadamy rozległe umiejętności analityczne.

Pomożemy we wszystkich rodzajach analiz statystycznych, m.in.:

1. weryfikacja założeń analiz i charakterystyki rozkładów (m.in. sprawdzanie jednorodności wariancji i normalności rozkładów wyników np. test Szapiro-Wilka, Levena),

2. porównywanie średnich i rozkładów (wszystkie testy parametryczne i nieparametryczne – istotność różnic m.in. test t-studenta, Manna-Whitneya, Wilcoxona, ANOVA, Kruskala-Wallisa, Friedmana),

3. tablice kontyngencji (m.in. testy chi2, McNemary, analiza log-liniowa, test Q Cochrana)

4. analiza zależności, korelacji i regresji (m.in. prostej i wielorakiej, liniowej i nie liniowej oraz logistycznej),

5. analizy wielowymiarowe (m.in. analiza klasyfikacji, czynnikowa, składowych głównych i dyskryminacji),

6. oraz wiele, wiele … wiele innych (m.in. analiza ROC, analiza przeżycia) od najprostszych do bardzo skomplikowanych (np. sztuczne sieci neuronowe) analiz w zależności od Państwa potrzeb.

Biegle posługujemy się różnorodnym oprogramowaniem do analiz statystycznych.


Brak obrazu